wtorek, 16 marca 2010

Nederlands Onderwijs in Krakow door de stichting Nederlands Onderwijs in Krakow (NOK)


1. De doelen en de resultaten van het onderwijs

Het NOK staat voor degelijk aanvullend onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar die de Nederlandse taal willen leren en/of bijhouden.

Het NOK verzorgt gestructureerd, op de lesmethoden door het NOB afgestemd onderwijs waarbij de leerlingen worden ingewijd in de Nederlandse taal tot een toetsbaar, en werkbaar niveau dat (her)integratie in het Nederlandse onderwijssysteem mogelijk moet maken.

Aangezien de doelgroep van het NOK voor een groter deel uit kinderen bestaan die slechts voor een beperkt aantal jaren bij het NOK les nemen is ervoor gekozen een standaard lesmethode te gebruiken die door de leerkrachten wordt aangevuld en/of toegespitst op de specifieke behoeften van de deelnemende leerlingen. Door intensieve samenwerking met de ouders van de kinderen kan een totaal pakket worden aangeboden dat veel breder is, en veel meer resultaat opleverd dan in de beperkte tijd die voor het onderwijs zelf beschikbaar is.2. De wijze waarop de zorg voor het jonge kind wordt vormgegeven
Het NOK kent 2 groepen waarin onderwijs wordt gegeven.
De eerste groep is specifiek geent op kinderen in de leeftijdsgroep 3 tot 6 jaar. Geintegreed op het verdere onderwijs worden deze jonge kinderen op speelse wijze met de Nederlandse taal bekend gemaakt en/of wordt hun Nederlands verder ontwikkeld. De gebruikte methodiek is onderdeel van de gehele onderwijsmethodiek zodat een vloeiende overgang naar de volgende groep eenvoudig mogelijk is. De lessen worden aangeboden als een op zich zelf staand pakket, los van andere onderwijsbehoeften van de kinderen. De lessen worden gegeven in kleine groepen (tot 8 kinderen per docent), wekelijks 2 uur, minimaal 35 keer per jaar.

De tweede groep richt zich op kinderen in de leefttijd van 6 tot 12 jaar. In vervolg op en passend aan het onderwijs wat in de eerste groep wordt gegeven worden kinderen verder getraind in de Nederlandse taal. Hierbij wordt aandacht aan alle aspecten van het Nederlands gegeven, zodat niet alleen de taal (spreekvaardigheid) maar ook het lezen, schrijven en de Nederlandse kultuur aan de orde komt. De lessen worden in kleine groepen (maximaal 6-8 kinderen) gegeven waardoor er veel aandacht aan de specifieke behoeften van de kinderen kan worden gegeven.

Doordat het Nederlands wat wordt aangeboden een aanvullend lespakket is voor de kinderen wordt slechts 1 maal per week, minimaal 35 keer per kalenlenderjaar een les van 2 uur verzorgd.

3. De wijze waarop de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt vormgegeven
De door het NOK gekozen strategie (kleinere groepen en een degelijk maar flexibel onderwijspakket) maakt het mogelijk om kinderen die specifieke behoeften hebben (bijv. dyslexie, leesproblemen, grammaticale issues) juist die specifieke aandacht te geven. De intensieve samenwerking met de ouders maakt het mogelijk dat een totaal pakket (inclusief thuisactiviteiten door de ouders) wordt verzorgd om zulke specifieke behoeften in te vullen.
4. De wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut

Het NOK verzorgt tenminste 35 x 2 uur Nederlands onderwijs per kalenderjaar. Dit geldt voor beide groepen.

In de eerste groep wordt, als onderdeel van de gekozen lesmethode, door diverse speel en andere activiteiten samen met de kinderen de Nederlandse taal ingebed. Aanvullend aan het standraad onderwijsmateriaal dat beschikbaar is, worden door het team zelf ontwikkelde en/of verzamelde materialen gebruikt, afhankelijk van de specifieke behoeften die de groep heeft.

In de tweede groep wordt, afgestemd op het niveau en de behoeften van de individuele leerlingen gericht, methodisch les gegeven op alle gebieden, dat wil zeggen lees-, schrijf- en spreekvaardigheden alsook kulturele aspecten van het Nederlands. Daarbij wordt meestal gebruik gemaakt van het standaard onderwijsmateriaal wat via het NOB is betrokken, maar wordt ook gebruik gemaakt van specifiek (bijvoorbeeld via het internet verkregen) materiaal betreffende nederlandse kultuur (een voorbeeld: Sinterklaas) en materiaal dat speciaal door het onderwijsteam wordt samengesteld en dat vaak is afgestemd op de specifieke situatie in Polen of nog specifieker hier in Krakow.

Door het bovenstaande is het NOK in staat een breed palet van Nederlandse les aan te bieden met een elegante mix van poolse elementen. Het enthousiaste team leerkrachten en de medewerking van de ouders is hierbij natuurlijk van cruciaal belang.

5. De ouderbijdrage en een ontwerp voor een overeenkomst die daaraan ten grondslag ligt
Het NOK kent standaard inschrijfformulieren die geen echt kontractuele overeenkomst zijn. Het NOK verplicht zich jegens de ouders tenminste 35 maal per jaar 2 uur onderwijs te verzorgen. De bijdrage die de ouders betalen voor het onderwijs is laag gehouden om de drempel ten aanzien van het gegeven onderwijs zo laag mogelijk te houden. Hierdoor is het onderwijs ook toegangkelijk voor diegenen die een wat krappere beurs hebben.

6. De rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag (onder meer de klachtenregeling)

Het NOK werkt intensief samen met de ouders van de participerende leerlingen dit is mogelijk doordat het NOK een beperkte omvang heeft en de participerende ouders zeer open en welwillend tegen zulke participatie staat. In combinatie met het feit dat er geen formeel kontrakt wordt afgesloten beperken de “rechten” zich tot het aantal keren dat er per jaar onderwijs beschikbaar is voor de leerlingen. Het bestuur van de school heeft daarbij de verantwoordelijkheid deze volumes zeker te stellen.

Daarnaast is het bestuur het bevoegd gezag om eventuele klachten aanhangig te maken. De structuur van de school en het goede kontakt met de ouders maakt het mogelijk deze structuur gezond in het leven te houden zonder formele procedures te moeten introduceren.

Voor regulier input en verantwoording belegd het NOK jaarlijks een ouderenavond in welke de ouders de mogelijkheid hebben aanvullende ideeen en/of commentaren kenbaar te maken. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en vraagt zij goedkeuring voor het onderwijsplan, de bijdrage en andere specifiek aspecten voor het volgende jaar.7. De wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met sponsorgelden

Het NOK heeft een volledig open begroting die voor de participerende ouders beschikbaar is en die in de jaarlijkse vergadering wordt besproken en goedgekeurd. In de vergadering worden de financien over het afgesloten schooljaar (door een kontrole en vrijgave van een kaskommissie) gesloten en wordt de begroting voor het komende jaar goedgekeurd.

De jaarlijkse vergareing vind in de maand Januari plaats.

8. De wijze waarop de overblijf wordt georganiseerd

Doordat het NOK slechts een beperkt aantal lesuren per week organiseerd is dit specifieke onderwerp geen issue. Echter, doordat het NOK lessen verzorgd in het gebouw van het ISK (de International School of Krakow) kan het NOK in de meeste gevallen terugvallen op de faciliteietn van het ISK. Dit komt echter maar zeer sporadisch voor.

9. Het beleid met betrekking tot de veiligheid

Ook hier speelt weer het feit dat het onderwijs wordt verzorgd op het ISK een belangrijke rol. Het NOK sluit volledig aan bij alle veiligheids aspecten die onderdeel uitmaken van het beleid van het ISK. Ten aanzien van algemene elementen (EHBO, brandveiligheid etc.) kan het NOK gebruik maken van de voorzieningen van het ISK. In zeldzame gevallen heeft het NOK specifieke aspecten ten aanzien van de veiligheid aangekaart bij het ISK, dewelke zulks dan in goed overleg met het NOK opgelost heeft.
1 komentarz:

  1. This blog is bookmarked! I really love the stuff you have put here.

    cialis

    OdpowiedzUsuń